Informace k zápisu dětí do mateřské školy

 

Termín podání žádosti o přijetí do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022 je stanoven na

5. 5. 2021 do 17,00 hod.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 • Vyplněný Evidenční list ( Evidenční list 2021 ) s potvrzením od lékaře
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( Žádost o přijetí 2021 )
 • Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů ( Povolení ke zprac. osob. údajů  )
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte o pravdivosti údajů (Prohlášení o pravdivosti údajů)
 • Kopie Rodného listu dítěte
 • Kopie OP zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště dítěte
 • Kopie cestovního pasu nebo kopie dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

Dokumenty můžete vyzvednout:

 • od 6. 4. do 4. 5. 2021   na www.elektronickypredzapis.cz – časová rezervace neplatí z důvodu karantény
 • vytisknout na webových stránkách mateřské školy  –  www.mstuchorazska.cz
 • dne 6.4.2021 osobně kdykoliv během dne u hlavního vchodu do budovy mateřské školy

 

Způsob podání žádosti – odevzdání dokumentace

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

A –  v  listinné podobě (v obálce) do označené schránky před vstupem do budovy  MŠ – PREFERUJEME

B – e-mailem  s ověřeným elektronickým podpisem na adresu: reditelna@mstuchorazska.cz

C – do datové schránky: b3nkxmb

D – poštou na adresu: MŠ Tuchorazská 472/2a, 10800 Praha 10- Malešice – tuto možnost nepreferujeme – z důvodu komplikací při doručování

Pozn.: Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem nebo připojením k žádosti v listinné podobě v případě předáním poštou.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Způsob vyrozumění o výsledcích zápisu

 • V termínu 5. -7. 5. 2021  obdržíte Registrační číslo (k ověření výsledků zápisu) na Vámi uvedený telefonní kontakt v evidenčním listu.
 • Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti (bude-li v našich silách i dříve, cca 20.5.).
 • Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ Vám bude včas oznámen na webových stránkách MŠ podle konkrétní epidemiologické situace
 • Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyplnění a odevzdání  „Zápisového lístku pro předškolní vzdělávání“.  Rodiče dítěte odevzdáním tohoto Zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole, kde bylo přijato.
 • Tímto krokem již nemusí rodiče navštěvovat jinou MŠ, do které duplicitně podali žádost o přijetí. Tím automaticky uvolní místo nepřijatým dětem.
 • Následně budou ve 2. kole přijímacího řízení doplněna uvolněná místa a zveřejněno rozhodnutí o přijetí dětí ve 2. kole.

 

Směrnice ředitelky pro podávání žádosti je k nahlédnutí v budově MŠ nebo zde: SMĚRNICE ŘEDITELKY MŠ 2021

 

V Praze, dne: 29.. 3. 2021

Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

 

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí 2021

Evidenční list 2021 

Povolení ke zprac. osob. údajů

Prohlášení o pravdivosti údajů

 

SMĚRNICE ŘEDITELKY MŠ 2021

 

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349