Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Termín podání žádosti o přijetí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024
je stanoven na:

3.5.2023 od 10,00-12,00 a 13,00 -16,30  hod

4.5.2023 od 10,00-12,00 a 15,00 -16,30  hod

Dokumenty potřebné k zápisu

 • Vyplněný Evidenční listpotvrzením od lékaře
 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Formulář: Povolení ke zpracování osobních údajů -součást žádosti
 •  Rodný list dítěte – k ověření pravosti údajů
 • OP zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště dítěte
 • Kopie cestovního pasu nebo kopie dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

Dokumenty naší MŠ k zápisu můžete vyzvednout:

 • od 3. 4. do 2. 5. 2023   na www.elektronickypredzapis.cz
  •  časová rezervace pouze pro rodiče, kteří nemohou svoji žádost odeslat elektronicky
 • stáhnout a vytisknout na webových stránkách mateřské školy: www.mstuchorazska.cz
 • dne 4.4. do 7.4. 2023 osobně kdykoliv během dne u hlavního vchodu do budovy mateřské školy z připravené schránky

 

Způsob podání žádosti – odevzdání dokumentace

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

A – v  listinné podobě (v obálce) do označené schránky před vstupem do budovy  MŠ – ve dnech 3.5. do 4.5. 2023

B – e-mailem  s ověřeným elektronickým podpisem na adresu: reditelna@mstuchorazska.cz

C – do datové schránky: b3nkxmb

D – poštou na adresu: MŠ Tuchorazská 472/2a, 10800 Praha 10- Malešice – tuto možnost nepreferujeme – z důvodu komplikací při doručování

E – osobně v budově MŠ, po předchozí rezervaci v elektronickém předzápisu (v tuto dobu nebudou podávány jiné informace

Pozn.: Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem nebo připojením k žádosti v listinné podobě v případě předáním poštou.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Způsob vyrozumění o výsledcích zápisu

 • V termínu do 6. 5. 2023  obdržíte Registrační číslo (k ověření výsledků zápisu) na Vámi uvedený telefonní kontakt v evidenčním listu.
 • Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti
 • Termín vyvěšení kladných rozhodnutí bude: 12.5.2023, po vyplnění Zápisového lístku přijatých dětí do MŠ zákonným zástupcem bude další termín kladných rozhodnutí a to  dne 23.5.2023
 • Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Vám bude včas oznámen na webových stránkách MŠ .
 • Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyplnění a odevzdání  „Zápisového lístku pro předškolní vzdělávání“.  Rodiče dítěte odevzdáním tohoto Zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole, kde bylo přijato.
 • Tímto krokem již nemusí rodiče navštěvovat jinou MŠ, do které duplicitně podali žádost o přijetí. Tím automaticky uvolní místo nepřijatým dětem.
 • Následně budou doplněna uvolněná místa a zveřejněno rozhodnutí o přijetí dětí
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou

Kritéria pro přijetí: Kritéria pro přijímání 2023-2024

Směrnice pro podávání žádostí je k nahlédnutí v budově MŠ.

 

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list 2023 Final

Žádost o přijetí 2023 Final – oboustranný tisk

 

V Praze, dne: 15. 3. 2023                                                      Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349