Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

 

Termín podání žádosti o přijetí do mateřské školy

pro školní rok 2022/2023 je stanoven na

3. 5. a 4. 5. 2022

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 • k nahlédnutí:  OP zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště dítěte
 • k nahlédnutí: cestovní pas nebo  doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

Dokumenty můžete vyzvednout:

 • od 4. 4. do 2. 5. 2022   na www.elektronickypredzapis.cz
  •  časová rezervace pouze pro rodiče, kteří nemohou svoji žádost odeslat elektronicky
  • Pořadí zapsání dítěte do elektronického předzápisu nemá vliv na celkové pořadí zápisu a na  přijetí dítěte.
 • vytisknout na webových stránkách mateřské školy  –  www.mstuchorazska.cz
 • dne 4.4. do 8.4. 2022 osobně kdykoliv během dne u hlavního vchodu do budovy mateřské školy

 

Způsob podání žádosti – odevzdání dokumentace

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

A –  v  listinné podobě (v obálce) do označené schránky před vstupem do budovy  MŠ – PREFERUJEME

B – e-mailem  s ověřeným elektronickým podpisem na adresu:  zapis@mstuchorazska.cz

C – do datové schránky: b3nkxmb

D – poštou na adresu: MŠ Tuchorazská 472/2a, 10800 Praha 10- Malešice – tuto možnost nepreferujeme – z důvodu komplikací při doručování

E – osobně v budově MŠ, po předchozí rezervaci v elektronickém předzápisu (v tuto dobu nebudou podávány jiné informace)

Pozn.: Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Způsob vyrozumění o výsledcích zápisu

 • V termínu 5. – 6. 5. 2022  obdržíte Registrační číslo (k ověření výsledků zápisu) na Vámi uvedený telefonní kontakt v evidenčním listu.
 • Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti (bude-li v našich silách i dříve, cca 13.5.).
 • Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Vám bude včas oznámen na webových stránkách MŠ .
 • Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyplnění a odevzdání  „Zápisového lístku pro předškolní vzdělávání“.  Rodiče dítěte odevzdáním tohoto Zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole, kde bylo přijato.
 • Tímto krokem již nemusí rodiče navštěvovat jinou MŠ, do které duplicitně podali žádost o přijetí. Tím automaticky uvolní místo nepřijatým dětem.
 • Následně budou doplněna uvolněná místa a zveřejněno rozhodnutí o přijetí dětí
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou

 

Směrnice pro podávání žádostí je k nahlédnutí v budově MŠ nebo na webových stránkách.

 

V Praze, dne: 29. 3. 2022

Mgr. Jana Tůmová, ředitelka MŠ

 

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí 2022

Evidenční list 2022

Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

 

SMĚRNICE ŘEDITELKY MŠ 2022

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349