Prázdninový provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Kritéria pro přijetí:

− dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

− zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů

− zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

− děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

Postup:

Zákonný zástupce sdělí nejpozději do 12. 5. 2023 ve své kmenové MŠ, zda bude či nebude využívat náhradní prázdninový provoz.

 

Kmenová MŠ vydá zákonnému zástupci, který hodlá využít náhradní prázdninový provoz, kopii evidenčního listu dítěte opatřenou razítkem MŠ.

Vyplněnou žádost o přijetí k prázdninovému provozu odevzdá zákonný zástupce společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz. Termín pro odevzdání dokumentů je 22. 5. – 24. 5. 2023.

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

 

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu a další informace získá zákonný zástupce pouze v mateřské škole, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě.

 

Po odevzdání potřebných dokumentů v určeném termínu, nejpozději do 4. 6. 2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.

Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 

Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

 

Závazné informace najdete na webových stránkách MŠ, které zajišťují náhradní prázdninový provoz.

 

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349