Pro předškoláky

Co by mělo umět dítě před nástupem do školy

 

 1. PSYCHOSOMATICKÝ VÝVOJ
 • schopnost koncentrace
 • pravidelný režim
 1. HRUBÁ MOTORIKA
 • poskoky na jedné noze, překážková dráha – přeskoky, výskoky, házení a chytání míče, skákání přes švihadlo, běh- slalom, udržení rovnováhy
 • chápe a umí hrát pohybové hry
 • zvládá jednoduchý rytmický pohyb
 1. JEMNÁ MOTORIKA
 • osobní hygiena
 • hra: oblékání panenek
 • trhání a stříhání papírů, navlékání korálků, používání příboru
 • kresba: lidská postava: podstatné detaily, proporčně odpovídá, umí držet správně tužku a vyvíjí přiměřený tlak na podsložku
 • grafomotorika: umí se podepsat
 1. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
 • složit a rozložit obrázek, rozpoznat objekty lišící se svou polohou a pozadím, vnímat detaily
 • umí hrát pexeso, puzzle a Kimovu hru
 • prostorové vnímání: pojmy – vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, mezi, vedle
 • vizuomotorické schopnosti – umět sladit pohyb ruky se zrakem
 1. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
 • rozložit slovo na slabiky, poznat počáteční písmeno ve slově, veprostřed a na konci
 1. PAMĚŤ A POZORNOST
 • soustředit se min. 15 min. na řízenou činnost, znát básničku či písničku, zapamatovat si tři po sobě jdoucí slova
 1. ŘEČ:
 • naslouchat, vnímat a řídit se instrukcemi, mluvit ve složitějších větách (6 až 8 slov)
 • mít adekvátní slovní zásobu k věku, správně vyslovovat všechny hlásky, správně a srozumitelně artikulovat, mluvit správně gramaticky
 • umět vyjádřit své pocity a vyprávět příhodu
 • umět popsat například pokoj
 • umět vyřídit vzkaz
 1. VNÍMÁNÍ ČASU
 • vědět dny v týdnu, roční období, vědět základní časové pojmy: ráno, v poledne, večer, včera, dnes, zítra, adresu, datum narození
 1. PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY:
 • znát geometrické tvary z prostředí 2D geometrie
 • řadit podle velikosti
 • porovnávat podle množství
 • vyjmenovat číselnou řadu
 • umět přiřazovat čísla k předmětům
 1. ROZUMOVÝ VÝVOJ
 • třídit podle daných kritérii, rozpoznat podstatné znaky a vztahy mezi jevy
 • vnímat věci v souvislostech
 1. VĚDOMOSTI
 • znát své jméno, bydliště, adresu, zvířata a jejich mláďata, stromy a jejich plody, ovoce a zeleninu, dopravní prostředky a další..
 1. SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ VÝVOJ
 • emoční stabilita, nemělo by docházet ke spontánním projevům dítěte, nemělo by být příliš hravé, přijímat a reagovat na autoritu dospělého, odloučení na určitou dobu od rodičů

 

Čtěte také:

 

Ty tedy levák nebudeš!!!

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme?

Co bych měl vědět a udělat před nástupem dítěte do první třídy.

 

Drží Vaše dítě správně tužku? Jak mu pomoci k dobrému startu při psaní? Co by mělo dítě před vstupem do ZŠ zvládnout?

Plán rozvoje grafomotoriky najdete zde:    Plán grafomotoriky

 

Na webových stránkách www.hanaotevrelova.cz najdete mnohé další informace.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349